Avís legal i política de privacitat

AVÍS LEGAL

 

 • Dades d’identificació

 

Esteu visitant el lloc web www.elmisteridelallum.cat (en endavant, la Web), titularitat de JOCS CREATIUS SCP (en endavant, el Titular), que té les següents dades:

 • Domicili social: C. Sobrerroca, 34,  08241 Manresa (Barcelona)
 • Telèfon: +34 644 74 31 61
 • Correu electrònic: hola@elmisteridelallum.cat
 • CIF: J67005926

 

 

 • Condició d’usuari

 

Aquest Avís Legal regula l’accés i l’ús de la Web, posada a disposició dels usuaris per part del TITULAR. Es considera usuari aquella persona que accedeix, navega, utilitza o participa dels serveis i informacions oferts.

L’accés dels usuaris a la Web implica l’acceptació d’aquest Avís Legal. El Titular pot oferir a través d’aquest lloc serveis que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies de les quals s’informarà pertinentment els usuaris, i que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

 

 

 • Accés i utilització de la Web

 

L’accés a la web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït, sense perjudici de que algun dels serveis als que es pot accedir estiguin subjectes al pagament de preu.

L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús de la Web i es compromet a utilitzar-la de conformitat amb la legislació vigent, aquest Avís Legal, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que s’hi ofereixen amb finalitats il·lícites, que contravinguin el contingut d’aquest Avís Legal o els interessos i drets de tercers o siguin contràries als drets humans, o de qualsevol manera que pugui danyar, inutilitzar o deteriorar els sistemes de la Web o dels seus proveïdors o tercers.

L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics i similars que puguin trobar-se a la Web.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del Titular.

L’usuari es compromet a no obtenir ni utilitzar informacions, fotografies, arxius de so o imatge, programari o qualsevol tipus de material accessible a través de la Web o dels serveis que s’hi ofereixen.

Si per a la utilització d’algun servei ofert a la Web, l’usuari s’hi ha de registrar, serà responsabilitat seva aportar informació lícita i veraç.

Si per al registre es facilités una contrasenya a l’usuari, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret. L’usuari és responsable de la custòdia adequada i de la confidencialitat de tots els identificadors i contrasenyes que el Titular o tercers li hagin subministrat, comprometent-se a no cedir-ne l’ús a tercers ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat única de l’usuari l’accés als serveis per part de qualsevol tercera part il·legítima que utilitzi una contrasenya a causa d’una custòdia no diligent o de la pèrdua de la contrasenya per part de l’usuari.

Malgrat que el Titular disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de software maliciós, no es fa responsable dels potencials danys o errors que, deguts a la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’usuari quan aquest accedeixi a la Web o en faci ús.

 

 

 • Propietat industrial i intel·lectual. TOTS ELS DRETS RESERVATS.

 

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web i dels seus continguts en qualsevol format (textos, imatges, àudio, vídeo, dissenys, programari, etc.) pertanyen al Titular o a terceres persones.

En virtut del disposat en l’RDLEG 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització explícita del Titular.

 

En el cas que el Titular proporcioni accés a continguts que puguin pertànyer a terceres persones, aquest no es fa responsable d’aquests continguts ni de les reclamacions que es puguin derivar de la seva qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció.

 

 

 • Enllaços de tercers

 

En el supòsit que a la Web s’hi presentessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el Titular no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts. En cap cas el Titular assumirà responsabilitats pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquests hipervincles i/o els seus encapçalaments o en altres llocs d’Internet.

La inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part del Titular, ni implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació del Titular amb les entitats connectades.

 

 

 • Protecció de dades personals

 

De conformitat amb el que estableix la legislació espanyola de Protecció de dades de caràcter Personal, el Titular inclourà en un fitxer aquella informació facilitada pels usuaris mitjançant els formularis que a tal efecte apareixen a la Web. Aquests formularis incorporen un text legal relatiu a la política de privacitat, que els usuaris hauran de llegir i acceptar abans de facilitar les seves dades.

El Titular ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzats, tenint en compte la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

 

 

 • Limitació de garanties i responsabilitat

 

El Titular es compromet a adoptar totes les mesures tècniques per evitar errors en els continguts de la Web. En qualsevol cas, el Titular no es farà responsable dels errors o omissions eventuals que poguessin existir en la informació facilitada, sempre que no li siguin imputables.

El Titular no garanteix que la Web i els seus servidors estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic motivats per causes alienes al Titular, o de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Titular.

 

 

 • Modificació de l’Avís Legal

 

El Titular es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en aquest Avís Legal. L’’accés o la utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació de l’Avís Legal que hi hagi publicat en el moment que hi accedeixi, i que estarà sempre disponible a la part inferior de totes les pàgines que conformen el lloc.

 

 

 • Jurisdicció i legislació aplicable

 

Totes les qüestions entre el Titular i l’usuari relatives a la interpretació, el compliment i la validesa d’aquest Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i per la legislació estatal aplicable, sotmetent-se les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la localitat de Manresa.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 • Tractament de dades personals

 

Amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat, autoritzes expressament JOCS CREATIUS SCP a tractar les teves dades amb les finalitats descrites.

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

La finalitat d’aquest fitxer serà la  de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça hola@elmisteridelallum.cat indicant la referencia RGPD.